تعریف خلاقیت ، مقدمه ای بر نوآوری

تعریف خلاقیت

تعریف خلاقیت ، مقدمه ای بر نوآوری قبل از اینکه بخواهیم به مقوله نوآوری بپردازیم. ابتدا باید تعریف خلاقیت را به عنوان مقدمه ای بر نوآوری دانسته و تا حدودی با تکنیک های آن آشنا باشیم. ما در مرکز نوآوری شناختی iCognitive قصد داریم. در سلسله دروسی تحت عنوان نوآوری سبکی از زندگی، نقشه راهی برای […]