همدلی، همدردی، شفقت چه تفاوتی با هم دارند؟

همدلی

سه کلمه همدلی، همدردی و شفقت اغلب به جای یکدیگر به کار می روند. این کلمات هر چند به هم نزدیک هستند اما مترادف هم نیستند. همدردی[۱] یا ترحم یعنی اینکه  شما می توانید بفهمید که یک شخص چه احساسی دارد. همدلی[۲] یعنی اینکه احساس می کنید که آن شخص چه احساسی دارد. شفقت[۳] تمایل برای از بین بردن […]