هرم مازلو و راه های ارزشمند کردن محصول

ارزش اجتماعی

ارزش برای کاربر ارزش برای کاربر (بر خلاف ارزش کاربر) یک مفهوم مهم هر محصول است. این در انتهای تناسب محصول با بازار، رشد، درآمد و اساساً موارد دیگر است. چیزهای کمی هستند که بیشتر از تزریق ارزش به محصولات می توانند کمک کنند. این محصول می تواند مشکل دار باشد، تجربه کاربری ضعیفی داشته باشد […]